Nasze lokalizacje- zapraszamy

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z wizyty lekarskiej w specjalistycznym chirurgicznym gabinecie lekarskim.

Dane podane w gabinecie będą wykorzystywane do wspomagania leczenia oraz diagnozy lekarskiej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Chirurgiczna Praktyka Lekarska wyłącznie w miejscu wezwania dr n. med. Bronisław Górski z siedzibą Żary ul.Lubelska 49 tel.kom.+48602599088

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,(NFZ),laboratoria medyczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy wspierające obsługę informatyczną oraz świadczące usługi archiwizacyjne i księgowe.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20/30 lat zgodnie z art.29 ust. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2017 r.poz. 1318 z póżn.zm.)

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa tj. ustawy o Działalności Leczniczej i ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. a brak podania danych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

8)Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

9) Administrator podejmuje czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, tj. o profilowaniu w celu przesyłania informacji do skonkretyzowanych specjalności lekarskich, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

22.05.2018 rok Żary

data i miejsce

CONTACT FORM:

FORMULARZ KONTAKTOWY: